Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

 ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР. КУКЛЕН:

  • ПИ  № 2020, по кадастралния план на гр. Куклен, площ –  200 кв.м. –  4 000 лв. без ДДС. 
  • ПИ  № 41.314, площ –  284 кв.м., с НТП – ниви (орна земя), м. „Вриш”, по плана на новообразуваните имоти в територията на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр. Куклен –  3 408 лв. 

 ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  С. РУЕН:

  • ПИ № 006068, площ – 0.661 дка., с НТП – затревена нива, м. „Вигла” – 793.20  лв.

ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО  НА  С. ДОБРАЛЪК:

  • УПИ II – общ., кв. 20 по регулационния план на с. Добралък, площ – 400 кв.м. – 6 400 лв. без ДДС.

ОТДАВАНЕ ПОД  НАЕМ:

  • ПИ № 001050, площ – 1.757 дка., НТП – затревена нива, м. „Гогрово”, в зем. на с.Гълъбово, Община Куклен, за срок от 5 години, срещу начална тръжна годишна наемна цена от 20 лв./дка.

 

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 23.07.2018 г., 16:30 ч., срещу цена от 40 лв. с ДДС. Оферти се подават на горепосоченото място до 24.07.2018 г., 09:00 ч. Офертите ще се разглеждат на 24.07.2018 г., от 10:00ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.