Кметът на Община Куклен откри публичeн търг с тайно наддаване за продажба  на следния недвижим  имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Добралък, община Куклен:

 

Поземлен имот 228, с площ 1 509 кв. м., от които 1 379 кв. м. са включени в УПИ XIV – 228 и 130 кв. м. попадат в улица, при неприложена улична регулация, ведно с построените в имота сгради: двуетажна сграда, полумасивна конструкция, с избено помещение и таван – бивше училище, със застроена площ 333 кв. м. и едноетажен санитарен възел с масивна конструкция, състоящ се от едно помещение, със застроена площ 18 кв. м., при начална тръжна цена от 180 000 лв. без ДДС. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 05.04.2023 г., 16:30 ч.

Оферти се подават на горепосоченото място до 06.04.2023 г., 09:00 ч. Офертите ще се разглеждат на 06.04.2023 г., от 10:00 ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.