Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 218 от 29.01.2021 г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект:”Нов кабел 1kV за външно ел. захранване на   „Еднофамилна двуетажна жилищна сграда’ в УПИ II-016071-жил.застр. /ПИ с идент. по КК 40467.16.112/, масив 16, местност „Кайнаклъка” землища на гр. Куклен, община Куклен”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник чрез Общински съвет Куклен пред Административен съд – Пловдив.