Община Куклен съобщава, че е постъпил проект за ПУП – Парцеларен план за обект: „Нов кабел 1Kv за външно ел. захранване на „Сервиз за ремонт на селскостопанска техника и агроаптека”в УПИ 010382 / ПИ 40467.10.382 по КК/, местност „Света Петка”, землище на гр. Куклен, община Куклен”.

В едномесечен срок от обявлението /обнародвано в ДВ /, на основание чл. 128 ал.5,  във  връзка с чл. 128  ал. 2 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да направят  писмени възражения, предложения и искания  по проекта за Подробен Устройствен План   до общинска администрация  Куклен .

Проектът е изложен  в стая № 109, етаж І  в сградата на общинска администрация  Куклен.

Заповед за допускане № 877 – 17.11.2020 г.