Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №200 на ОБС Куклен, взето с протокол  №23 от 23.12.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПП за обект „Водопровод за захранване на  ПИ 63238.8.312, местност „Делница” по кадастралната карта на с. Руен,  община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.