Община Куклен-област Пловдив съобщава, че е постъпил проект за ПУП- Парцеларен план за обект: „Външно кабелно ел. захранване на обект ”Еднофамилна жилищна сграда”, находяща се в УПИ V-002337, землище на с.Гълъбово, местност „Св.Влас”, община Куклен”.

В едномесечен срок от обявлението /обнародвано в ДВ /, на основание чл. 128 ал.5,  във  връзка с чл. 128  ал. 2 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да направят  писмени възражения, предложения и искания  по проекта за Подробен Устройствен План   до общинска администрация  Куклен .

Проектът е изложен  в стая № 109, етаж І  в сградата на общинска администрация  Куклен .

 


Обновено на 08.10.2020

Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 и ал.5 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 167 от 25.09.2020 г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ V-002337, м-ст. „Св.Влас”, з-ще на с. Гълъбово, община Куклен”.