Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №275 на ОБС Куклен, взето с Протокол №27 от 29.04.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПP зa обект : „Улична канализация до УПИ I-009374, жилищно застрояване, идентичен с ПИ 40467.9.638, местност „Хайва чешма”, землище гр. Куклен, община Куклен.