По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ 40.603  за промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно застрояване”, м-в 40 в местността ” Терасите и Вриш”  е одобрен със Заповед  №843/05.11.2020 г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно   неговата законосъобразност пред  Административан Съд – гр. Пловдив чрез “Община Куклен”