Съобщаваме Ви, че е постъпил проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – на поземлен имот 022043 с НТП – друг жилищен терен, местност „Бяла черква“, землище с. Добралък.
В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал. 3 и ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Решение на ОБС №432 от 26.05.2017 г.