Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №233 на ОБС Куклен, взето с протокол  №26 от 26.02.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване „ на поземлен  имот: №1095, местност „ Св. Неделя” в землището на с. Гълъбово,  община Куклен.

Решението не подлежи на оспорван  е, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.`


Актуализирано на 10.02.2022г.

По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №92/04.02.2022г., за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) за промяна предназначение за „Жилищно застрояване” на ПИ №1095, по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Св. Неделя”, землище на с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Пловдив, чрез Община Куклен. Заповедта е изложена в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30    Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч