Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №234 на ОБС Куклен, взето с протокол  №26 от 26.02.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване „ на поземлен  имот: №41.462, местност „Терасите и Вриш” в землището на гр. Куклен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорван  е, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.


Обновено на 01.10.2021г.

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 41.462 , масив  41 , местност „Вриш и Терасите” з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно застрояване”  е одобрен със Заповед  №688/27.09.2021г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”.

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни:     Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.            Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.