Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №234 на ОБС Куклен, взето с протокол  №26 от 26.02.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване „ на поземлен  имот: №44.790, местност „Терасите и Вриш” в землището на гр. Куклен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорван  е, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.`