Обявление

Решение на Общински Съвет

Скица – предложение


Актуализирано на 26.10.2021г.

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПР / Подробен Устройствен План – План за Регулация / на ПИ с ИД 21324.22.13  с НТП – за друг вид застрояване, масив 22 , местност „Бяла черква ” з-ще с. Добралък за урегулиране на имота с цел образуване на 3  бр. урегулирани поземлени имоти  за „Къщи за отдих”  е одобрен със Заповед  № 750/07.10.2021г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”.

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                       Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.