Съобщаваме Ви, че е постъпил проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на земеделска земя за ‘’Складова и търговска дейност ‘’  на поземлен имот 11.173, местност ‘’ Капсида’’ по по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Решение № 47 от 28.02.2020 г.

 


Обновление от 08.10.2020

Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 и ал.5 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 166 от 25.09.2020 г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект „За пътна връзка до УПИ 011173-скл. и търг. Дейност, м-ст. „Капсида”, з-ще на с. Гълъбово, община Куклен”.