Съобщаваме Ви, че е постъпил проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на земеделска земя за ‘’Жилищно застрояване’’ на поземлен имот 40.132, местност ‘’ Вриш и Терасите’’ по по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.
Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.

Гл. експерт:
/В.Христева/


Решение на Общински съвет Куклен №122 от 26.06.2020 г.

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №122 на ОБС Куклен , взето с протокол  №16 от 26.06.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване „ на поземлен  имот: №40.132 , местност „ Вриш и Терасите ” в землището на гр. Куклен,  община Куклен.

Решението не подлежи на оспорван  е, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.