Обявление

Решение на Общински съвет

Скица-предложение

 


Обновено на 08.07.2021 г.

Съобщаваме Ви, че проекта за изработване на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) с цел промяна предназначението за „Жилищно застрояване” за поземлен имот №180029, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Гробът”, з-ще с. Руен, община Куклен, област Пловдив е одобрен със Заповед №468/06.07.2021г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”.

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни:

Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.
Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.