Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №164 на ОБС Куклен , взето с протокол  №20 от 25.09.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване ”на поземлен  имот: №40467.17.136, местност „ Исака ” в землището на  гр. Куклен , община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.


Обновено на 21.02.2021 г.

Съобщаваме, че е постъпил проект за ПУП- ПРЗ /Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване / на ПИ с идентификатор № 40467.17.136 за промяна предназначението на земеделска земя за „ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ „ в местност “ Исака“ в землище на гр. Куклен Община Куклен.

В 14-дневен срок от получаване па настоящето съобщение, на основание чл. 128 ап. 3 и ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложение и искания до община Куклен – отдел “ ТСУ”.

Проектът е изложен в стая № 109.