Съобщаваме Ви, че проектът за изработване на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) и Ел и ВиК схеми с цел промяна предназначението за „жилищно застрояване” за поземлен имот с идентификатор 40467.9.588,масив  009, местност „Хайва чешма”, з-ще гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив е одобрен със Заповед № 958/09.12.2020г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.