Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №271 на ОБС Куклен, взето с Протокол №27 от 29.04.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот с идентификатор 180045 ,местност „Гробът”, землище с. Руен, община Куклен. Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 10.02.2022г.

Съобщаваме Ви, че проекта за изработване на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) с цел промяна предназначението за „Жилищно застрояване” за поземлен имот №180045, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Гробът”, з-ще с. Руен, община Куклен, област Пловдив е одобрен със Заповед № 83/02.02.2022г. на Кмета на Община Куклен.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”.

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                      Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.