По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 40467.10.503, масив  10, местност „Св. Петка ” з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Складове за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопанска техника ”  е одобрен със Заповед  №397/11.06.2021г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни:
Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.
Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.