Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №160 на ОБС Куклен , взето с протокол №20 от 25.09.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ с цел урегулиране на ПИ 11.998 с НТП-др. вид территория без определено стопанско предназначение за „Производствена и складова дейност”, местност „ Капсида ” в землището на гр. Куклен , община Куклен.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.