Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №160 на ОБС Куклен , взето с протокол №20 от 25.09.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ с цел урегулиране на ПИ 11.999 с НТП-др. вид территория без определено стопанско предназначение за „Производствена и складова дейност”, местност „ Капсида ” в землището на гр. Куклен , община Куклен.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.


Обновено на 30.12.2020

Съобщаваме Ви, че е постъпил проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на земеделска земя за ‘за друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение ‘’  на имот с идентификатор 40467.11.999, местност ‘’ Капсида’’ в землището на гр. Куклен.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.