Община Куклен, област Пловдив на основание чл.124б, ал.2, ал.3 от ЗУТ, съобщава Заповед № ДС-12-1/22.02.2023г. на Областен управител на област Пловдив за разрешеване изработване на ПУП –  Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект:“Трасе на водопровод за захранване на ПИ 66651.41.16 по КККР на с.Ситово, преминаващо през землищата на с.Ситово, община „Родопи“ и с.Добралък.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.