Община Куклен,област Пловдив на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава Заповед № ДС-12-5/13.09.2022г. на Областен управител на област Пловдив за разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: “Трасе на ел. кабел 20 kV за захранване на ПИ 40467.9.393 и ПИ 40467.9.435 по КККР на гр. Куклен, преминаващо през землищата на с. Брестник, общ. Родопи и гр. Куклен, общ. Куклен, в област Пловдив“ (в частта, попадаща в землището на гр.Куклен, община Куклен).

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.