ОБЯВЛЕНИЕ

Община Куклен , на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със  Заповед №ДС-12-3/21.05.2024г. на Областен управител на област Пловдив, във връзка с чл.124а, ал.3 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП- парцеларен план (план за елементи на техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за ленеен обект: „Електропровод 1 kV и водопровод захранващи ПИ с идентификатор № 40004.23.113 по КККР на с. Крумово, община Родопи, преминаващи през териториите на община Куклен и община Родопи, в област Пловдив”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.