ОБЯВЛЕНИЕ

Община Куклен, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със  Заповед № ДС-12-4/23.05.2024г. на Областен управител на област Пловдив, във връзка с чл.124а, ал.3 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН (план за елементи на техническата  инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за ленеен обект: ,,Обходен път, преминаващ източно от с.Брестник, община Родопи до гр.Куклен, в участъка от км 2+570 до км 6+050 на републикански път III-8606, разположен на териториите на община Родопи и община Куклен, в област Пловдив ”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.