ОБЯВЛЕНИЕ

Община Куклен , на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със  Заповед №ДС-12-2/21.05.2024г. на Областен управител на област Пловдив, във връзка с чл.124а, ал.3 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП- парцеларен план (план за елементи на техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за ленеен обект: ,,Кабелна линия 20 kV от РУ 20 kV в ПИ с ИД 40467.1.1482 в землище гр.Куклен, община Куклен до РУ 20 kV в ПИ с ИД 40004.19.180 в землище с.Крумово, община Родопи, област Пловдив”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.