С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 280 от 27.04.2023г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с ИД 18277.2.222 за разширение на съществуваща площадка за промяна предназначение на земеделска земя за ʺЖилищно застрояванеʺ и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 002219-жил.застр., местност ʺКленътʺ в землището на с.Гълъбово, община Куклен, област Пловдив.

Актуализирано на 03.11.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 662 от 12.10.2023г. на  Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за  Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с ИД 18277.2.222, местност “Кленът” в землището на с. Гълъбово, община Куклен с изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за разширение към съществуваща площадка – УПИ 002219-жил.застр., местност “Кленът“ в землището на с.Гълъбово, община Куклен, област Пловдив.