С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 280 от 27.04.2023г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с ИД 18277.2.222 за разширение на съществуваща площадка за промяна предназначение на земеделска земя за ʺЖилищно застрояванеʺ и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 002219-жил.застр., местност ʺКленътʺ в землището на с.Гълъбово, община Куклен, област Пловдив.