Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №319 на ОБС Куклен, взето с Протокол №31 от 30.07.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за обект: „Новопроектиран електропровод- ниско напрежение 1kV, за захранване на поземлен имот с кад. № 21324.1.217, местност „Узунала“ по КК на с.Добралък„, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.