С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  №95 от 16.02.2023г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XXX-011319 произ., склад. и търговска дейност, местност ʺКапсидаʺ в землището на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив.