С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 279 от 27.04.2023г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ 1040-жил.застр., местност ʺСвета Неделяʺ и УПИ I-1039, местност ʺКиселицаʺ, по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землището на с.Гълъбово, община Куклен, област Пловдив.