Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №401 на ОБС Куклен, взето с Протокол №37 от 26.11.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за обект: „Утвърждаване на трасе за транспортен достъп на ПИ с идент. № 40467.10.223 по КК в землище на гр. Куклен, местност „Михов орех“ през част от ПИ с идент. №40467.10.388 по КК с НТП- за селскостопански, горски и ведомствен път, община Куклен„.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.