Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 437 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 41 от 25.02.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначение на земеделска земя за „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност” на поземлен имот с идентификатор 40467.10.369 по КК,  находящ се в местност „Св.Петка”, в землището на гр.Куклен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.