Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 437 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 41 от 25.02.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначение на земеделска земя за „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност” на поземлен имот с идентификатор 40467.10.369 по КК,  находящ се в местност „Св.Петка”, в землището на гр.Куклен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 20.07.2022г.

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ и схеми за ВиК и Ел захранване на ПИ  с идентификатор 40467.10.369 местност „Св. Петка” з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност“  е одобрен със Заповед  №642/19.07.2022г. на Кмета на община Куклен.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни:  Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                   Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.