Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 427 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 41 от 25.02.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот № 1126,по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,  находящ се в местност „Св.Илия”, в землището на с.Гълъбово, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 19.05.2023г.

О Б Я В А

     По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №325 от 18.05.2023г. на кмета на Община Куклен, за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) с ВиК и Ел схеми с цел промяна предназначение за „Жилищно застрояване” на ПИ №1126, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Св. Илия”, землище на с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Пловдив, чрез Община Куклен.

Заповедта е изложена в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.       Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.