С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  №57 от 01.02.2023г.на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с ИД 18277.2.869, ПИ с ИД 18277.2.868, ПИ с ИД 18277.2.352 и ПИ с ИД 18277.2.866 за разширение на съществуваща площадка за промяна предназначение на земеделска земя за ʺЖилищно застрояванеʺ и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 003437-жил.застр., местност ʺСв.Власʺ в землището на с.Гълъбово,община Куклен, област Пловдив.


Актуализирано на 19.09.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ с ИД: №18277.2.866, №18277.2.352, №18277.2.868, №18277.2.869 и изменение на Подробен устройствен план за УПИ 003437-жил. стр., местност „Св. Влас”, з-ще с.Гълъбово, общ. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно застрояване”  е одобрен със Заповед  № 602/14.09.2023г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                     Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.