Решение № ПВ-ЕО-31/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Куклен 2022 – 2031 г.“