Решение № ПВ-136-ПР/2018 год. за преценяване необходимоста от извършване на оценка на въздействието върху околната среда