Решение № ПВ-187-ПВ/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействеието върху околната среда за ИП „Изграждане на сондажен кладенец за цех за производство на метални конструкции и изделия“
Местоположение: имот с № 001398, гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив
Възложител: “ ДС-Инженеринг“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Авксентии Велешки“ № 50А