Решение № 667 на Общински съвет Куклен взето на редовно заседание с Протокол №59 от 31.08.2018 г. относно промяна на начина на ползване на дървесина в обект 1803 от Годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Куклен за 2018 г. приет с Решение № 631 взето на редовно заседание с протокол № 54 / 23.05.2018 г.