Община Куклен, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №170 на ОБС Куклен, взето с протокол №21 от 30.10.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване ”на поземлен имот: №160023 , местност „Кушла” в землището на с. Руен, община Куклен.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.


Обновено на 10.09.2021

Съобщаваме Ви, че  проектът за изработване на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) с цел промяна предназначението за „Жилищно застрояване” за поземлен имот №160023, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Кушла”, з-ще с. Руен, община Куклен, област Пловдив е одобрен със Заповед №501/16.07.2021г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”.

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.