Община Куклен, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №173 на ОБС Куклен, взето с протокол  №21 от 30.10.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Складове и обработка на селскостопанска продукция” на поземлен  имот с идентификатор : №40467.10.185  , местност „Михов орех” в землището на гр. Куклен ,  община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 30.11.2022г.

Заповед № 1154/28.11.2022г.

Проект за ПУП-ПРЗ