Община Куклен, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №173 на ОБС Куклен, взето с протокол  №21 от 30.10.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Складове и обработка на селскостопанска продукция” на поземлен  имот с идентификатор : №40467.10.185  , местност „Михов орех” в землището на гр. Куклен ,  община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 30.11.2022г.                                        

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ с ВиК и Ек схеми на ПИ  с идентификатор 40467.10.185,  местност „МИХОВ ОРЕХ” з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Складове и обработка на селскостопанска продукция ”  е одобрен със Заповед  №1154/28.11.2022г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”.

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни:  Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                     Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.