Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №175 на ОБС Куклен, взето с протокол №21 от 30.10.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава
изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот: №520 , местност „Аршов кайнак” в землището на с. Гълъбово, община Куклен.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.