Община Куклен, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №176 на ОБС Куклен , взето с протокол №21 от 30.10.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника” на поземлен имот с идентификатор : №40467.12.363 , местност „Каракуш тарла” в землището на гр. Куклен , община Куклен.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.