„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград”
Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-33/19.04.2018г.

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“

ОБЯВА

За прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Куклен-Асеновград“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.344 „МИГ Куклен-Асеновград“  мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:

подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проектни предложения са: Земеделски стопани или микропредприятия*, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 2 000 евро.

*При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

По настоящиата процедура за подбор на проектни предложения се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

1.Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) ;

2.Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

3.Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;

4.Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

5.Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 1. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности на територията на МИГ Куклен-Асеновград, включващи:

 1. Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
 2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
 3. Общи разходи, свързани с разходите по т.1 и 2, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
 4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки;

Разходите по т.3 не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. 1, 2 и 4.

Разходите за консултанти по т. 3 се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността допустимите разходи по проекта, включени в т. 1,2 и 4.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

 Специфични допустими разходи:

Невъзстановимият данък добавена стойност е допустим разход. В случай, че ДДС е невъзстановим за кандидата, същият се включва към съответното бюджетно перо по проекта.

 1. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Процедурата чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.344 по мярка 6.4. от Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на Местна Инициативна Група „Куклен-Асеновград“ е с няколко крайни срока за кандидатстване по периоди на прием, както следва:

1/ Първи прием с краен срок – 06.07.2022 г., 17:00 ч.

2/ Втори прием с краен срок – 30.11.2022 г г., 17:00 ч.

Втори прием ще бъде обявен при условие, че е наличен финансов ресурс по мярката. Максималният разполагаем бюджет на съответната обява за прием се формира от разликата между първоначалния бюджет по мярката и стойността на финансовата помощ по одобрените от ДФЗ проектни предложения, и тази по одобрените от МИГ проектни предложения, за които към момента на обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова помощ от ДФЗ.

 1. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Разполагаем бюджет по процедурата за подбор на проектни предложения: 1 316 500, 00 лева.

 

 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ
Максимален размер на допустимите разходи за конкретен проект: 293 370,00 лв.
Минимален размер на допустимите разходи за конкретен проект: 19 558 лв.
Максималният размер на безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект за „Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги)“ не може да надвишава 5% от стойността на допустимите разходи: 14 668,50 лева
Максималният размер на безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект, който НЕ Е за „Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги)“ е до 75% от стойността на допустимите разходи: 220 027,50 лева
Минимален размер на безвъзмездната помощ за конкретен проект, който НЕ Е за „Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги)“ 14 668,50 лева
Минимален размер на безвъзмездната помощ за конкретен проект за „Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги)“ : 977,90 лева.
 1. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ
КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА: ОЦЕНКА/ТОЧКИ/
Максимален бр.

точки

1. Подпомагане на приоритетни за територията сектори и дейности:
1.1. Проекти свързани с инвестиции в производствени дейности, инвестиции в закупуване на машини и оборудване за лека промишленост, търговия, занаяти и сервизно – ремонтни работилници 35
Съответствието с посочения критерий се проверява на база посочения код  по КИД 2008 на проектното предложение в електронния формуляр в ИСУН2020, представената обосновка в Секция 11. „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от електронния формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020, Бизнес план и други представени от кандидата документи в секция 12. „Прикачени електронно подписани документи“, свързани с дейностите и разходите, за чието подпомагане се кандидатства с проектното предложение.
1.2. Проекти свързани с инвестиции в сферата на туризма: 30
Съответствието с посочения критерий се проверява на база представена обосновка в Секция 11. „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от електронния формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020, Бизнес план и други представени от кандидата документи в Секция 12. „Прикачени електронно подписани документи“, свързани с дейностите и разходите, за чието подпомагане се кандидатства с проектното предложение.

За присъждане на точки по този критерий допустимите дейности и разходи по проекта следва да попадат в обхвата на чл. 3, ал. 1 и 2 от Закона за туризма и § 1, т. 90 от допълнителните разпоредби към Закона за туризма[1].

1.3. Проектът е свързан с инвестиции в сферата на здравните услуги за населението 30
Съответствието с посочения критерий се проверява на база посочения код по КИД 2008 на проектното предложение в електронния формуляр в ИСУН2020, представената обосновка в Секция 11. „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от електронния формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020, Бизнес план и други представени от кандидата документи в секция 12. „Прикачени електронно подписани документи“, свързани с дейностите и разходите, за чието подпомагане се кандидатства с проектното предложение.

За присъждане на точки по този критерий проектното предложение и дейностите и разходите включени в него следва да попадат в обхвата на следните кодове по КИД 2008 г.:

Сектор G

•     47.73 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;

•     47.74 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;

Сектор Q

•     86.2 Извънболнична лекарска практика;

•     86.21 Дейност на общопрактикуващи лекари;

•     86.22 Дейност на лекари специалисти;

•     86.23 Дейност на лекари по дентална медицина;

За присъждане на точки по посочения критерий, кодът по КИД – 2008 г, кореспондиращ с проектното предложение следва да бъде посочен в електронния формуляр в ИСУН 2020, Секция 2 „Данни за кандидата“/ Код на проекта по КИД 2008 г.

1.4. Проектът е свързан с друг вид неземеделски дейности и услуги извън посочените: 25
Съответствието с посочения критерий се проверява на база посочения код  по КИД 2008 на проектното предложение в електронния формуляр в ИСУН2020, представената обосновка в Секция 11. „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от електронния формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020, Бизнес план и други представени от кандидата документи в секция 12. „Прикачени електронно подписани документи“, свързани с дейностите и разходите, за чието подпомагане се кандидатства с проектното предложение.
Максимален брой точки по критерий 1: 35
2. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост:
2.1) До 1 ново работно място: 5
Съответствието с посочения критерий се проверява на база представена обосновка в Секция 11. „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от електронния формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020, Бизнес план и други представени от кандидата документи в секция 12. „Прикачени електронно подписани документи“, свързани с дейностите и разходите, за чието подпомагане се кандидатства с проектното предложение.

За присъждане на точки по посочения критерии, кандидатите следва да са:

1. Представили обосновка в Секция 11. „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от електронния формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020;

2. Да са представили информация относно съществуващия персонал и планираните за създаване нови работни места в Бизнес плана;

3. Да са представили на етап кандидатстване Справка за съществуващия и нает персонал към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година (по образец, Приложение №14 от документи за попълване);

4. Да са представили на етап кандидатстване заверено копие от НСИ на Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд (за нефинансови предприятия съставящи баланс) или Справка заети лица (за нефинансови предприятия несъставящи баланс) за 2021 г.  В случай, че предприятието е новосъздадено и не е развивало дейност към момента на кандидатстване документите по т. 4 са неприложими.

5. Да са попълнили информацията в полето Индикатори от електронния формуляр в ИСУН относно планираните за създаване работни места.

За създадено ново работно място се признава увеличението на броя на средносписъчния персонал на предприятието, наличен към предходната на кандидатстването година, като за присъждане на точки това увеличение е най-малко 1 брой – целогодишно, по трудово правоотношение, на 8 часа работно време.

2.2) 2 и повече нови работни места: 10
Съответствието с посочения критерий се проверява на база представена обосновка в Секция 11. „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от електронния формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020, Бизнес план и други представени от кандидата документи в секция 12. „Прикачени електронно подписани документи“, свързани с дейностите и разходите, за чието подпомагане се кандидатства с проектното предложение.

За присъждане на точки по посочения критерии, кандидатите следва да са:

1. Представили обосновка в Секция 11. „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от електронния формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020;

2. Да са представили информация относно съществуващия персонал и планираните за създаване нови работни места в Бизнес плана;

3. Да са представили на етап кандидатстване Справка за съществуващия и нает персонал към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година (по образец, Приложение №14 от документи за попълване);

4. Да са представили на етап кандидатстване заверено копие от НСИ на Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд (за нефинансови предприятия съставящи баланс) или Справка заети лица (за нефинансови предприятия несъставящи баланс) за 2021 г. В случай, че предприятието е новосъздадено и не е развивало дейност към момента на кандидатстване документите по т. 4 са неприложими.

5. Да са попълнили информацията в полето Индикатори от електронния формуляр в ИСУН относно планираните за създаване работни места.

За създадено ново работно място се признава увеличението на броя на средносписъчния персонал на предприятието, наличен към предходната на кандидатстването година, като за присъждане на точки това увеличение е най-малко 1 брой – целогодишно, по трудово правоотношение, на 8 часа работно време.

Максимален брой точки по критерий 2: 10
3. Опит на кандидата в дейността, за която кандидатства:
3.1.  Кандидатът има повече от една приключена финансова година и оборот от дейност сходна с тази, за която кандидатства за повече от една приключена финансова година 15
Съответствието с посочения критерий се проверява на база представена обосновка в Секция 11. „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от електронния формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020, Бизнес план и други представени от кандидата документи в секция 12. „Прикачени електронно подписани документи“, свързани с дейностите и разходите, за чието подпомагане се кандидатства с проектното предложение.

За присъждане на точки по този критерий кандидатите следва да имат повече от една приключена финансова година и да е налице съвпадение между кода на основната икономическа дейност на кандидата и/или кодовете на допълнителните икономически дейности и кода по КИД 2008 на проектното предложение. Посоченото съответствие следва да е налице за повече от една приключена финансова година. Кандидатът посочва код по КИД 2008 на проектното предложение в електронния формуляр в ИСУН, който е определен въз основа на дейностите за подпомагането, на които кандидатства.

За установяване на съответствие с критерия за оценка кандидатите следва да представят документ издаден от НСИ, от който да е виден кода по КИД 2008 на основната икономическа дейност на предприятието за съответните приключени финансови години, както и кодовете на допълнителните икономически дейности при наличието на такива.

В съответствие с общоприетата единна европейска методология за определяне на основната икономическа дейност на дадено предприятие НСИ използва показателя „Нетни приходи от продажби”, който се съдържа в Отчета за приходите и разходите като част от ГОД.

3.2. Кандидатът има една приключена финансова година и оборот от дейност сходна с тази, за която кандидатства: 10
Съответствието с посочения критерий се проверява на база представена обосновка в Секция 11. „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от електронния формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020, Бизнес план и други представени от кандидата документи в секция 12. „Прикачени електронно подписани документи“, свързани с дейностите и разходите, за чието подпомагане се кандидатства с проектното предложение.

За присъждане на точки по този критерий кандидатите следва да имат поне една приключена финансова година и да е налице съвпадение между кода на основната икономическа дейност на кандидата и/или кодовете на допълнителните икономически дейности и кода по КИД 2008 на проектното предложение. Кандидатът посочва код по КИД 2008 на проектното предложение в електронния формуляр в ИСУН, който е определен въз основа на дейностите за подпомагането, на които кандидатства.

За установяване на съответствие с критерия за оценка кандидатите следва да представят документ издаден от НСИ, от който да е виден кода по КИД 2008 на основната икономическа дейност на предприятието за съответната приключена финансова година, както и кодовете на допълнителните икономически дейности при наличието на такива.

Забележка[2]:

Националният статистически институт определя основната икономическа дейност на стопанските субекти само веднъж годишно на базата на представените от тях годишни отчети за дейността (ГОД) и осигурено съответствие между съдържанието на отчета и определената дейност.

В съответствие с общоприетата единна европейска методология за определяне на основната икономическа дейност на дадено предприятие НСИ използва показателя „Нетни приходи от продажби”, който се съдържа в Отчета за приходите и разходите като част от ГОД.

3.3. Кандидатът няма приключена финансова година, но към датата на кандидатстване има минимум 80% оборот от дейност сходна с тази, за която кандидатства: 5
Съответствието с посочения критерий се проверява на база представена обосновка в Секция 11. „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от електронния формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020, Бизнес план и други представени от кандидата документи в секция 12. „Прикачени електронно подписани документи“, свързани с дейностите и разходите, за чието подпомагане се кандидатства с проектното предложение.

За установяване на съответствие с критерия за оценка кандидатите следва да представят Отчет за приходи и разходи към датата на кандидатстване по настоящата процедура за предоставяне на БФП, счетоводни документи (в т.ч. фактури и банкови извлечения от извършени към кандидата плащания) доказващи наличието на минимум 80% нетни приходи от продажби от дейности сходни с дейността за която се кандидатства.

Максимален брой точки по критерий 3: 15
4. Проектът е на кандидат, който не е получавал финансиране на неземеделски дейности по мерки 311 и 312 от ПРСР през предходния програмен период: 10
Съответствието с посочения критерий се проверява на база представена обосновка в Секция 11. „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от електронния формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020 и проверка в публични регистри и ИСУН.

Присъждат се точки за  кандидат,  който не е получавал помощ и подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 по мярка 311 и 312, независимо дали чрез кандидата или като физическо лице и/или едноличен собственик на капитала или съдружник в юридическо лице.

5. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата равностойност на: 10
5.1) 50 000 евро
Съответствието с посочения критерий се проверява на база представената информация в Секция 5. „Бюджет“ от електронния формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020.

Извършва се калкулации на размер на допустимите разходи заявени от кандидата на етап кандидатстване. По настоящата процедура за предоставяне на БФП се прилага обменният курс лев/евро 1,9558 лева за 1 евро. За да се присъдят точки по този критерий максималният размер на допустимите разходи следва да е по-малък или равен на 97 790,00 лева.

5.2) 75 000 евро 5
Съответствието с посочения критерий се проверява на база представената информация в Секция 5. „Бюджет“ от електронния формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020.

Извършва се калкулации на размер на допустимите разходи заявени от кандидата на етап кандидатстване. По настоящата процедура за предоставяне на БФП се прилага обменният курс лев/евро 1,9558 лева за 1 евро. За да се присъдят точки по този критерий максималният размер на допустимите разходи следва да е по-малък или равен на 146 685,00 лева.

Максимален брой точки по критерий 5: 10
6. Проектът е на кандидат представител на уязвими групи (в т.ч. етнически малцинства и хора в затруднено или неравностойно положение, хора с увреждания (когато кандидатите са юридически лица минимум 60% от дяловете и капитала на дружеството следва да са собственост на физически лица от уязвимите групи): 5
Извършва се проверка на декларираните обстоятелства в Приложение №16 Декларация уязвими групи и представената обосновка в Секция 11. „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от електронния формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020. Декларацията се попълва от кандидати представители на уязвими групи, когато заявяват точки по критерий 7 от Критериите за техническа и финансова оценка. Когато кандидатите са юридически лица минимум 60% от дяловете и капитала на дружеството следва да са собственост на физически лица от уязвимите групи. Идентифицираните в Стратегията за ВОМР уязвими групи са: Хора с увреждания и хора в неравностойно положение; Хора в над трудоспособна възраст; Етнически малцинства. Когато кандидатът е ЮЛ се извършва проверка в Търговския регистър относно собствениците на дяловете и капитала.

При хора с увреждания към декларацията следва да е прикрепен и документ от ТЕЛК.

При хора в надтрудоспособна възраст в декларацията следва да е посочена възрастта на лицето.

При представители на етнически малцинства в декларацията следва да е посочена принадлежност към етнос различен от български.

7. Проектът е на кандидат юридическо лице или ЕТ, при което минимум 50 % от дяловете и капитала на дружеството са собственост на лице на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата на кандидатстване. 5
Съответствието с посочения критерий се проверява на база представена обосновка в Секция 11. „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от електронния формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020 и служебна проверка от оценителната комисия, въз основа на информацията налична в документацията приложена в проектното предложение (един от възможните източници на информация е посочените данни за ЕГН в приложеното свидетелство за съдимост) и в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
8. Инвестиции в опазването на околната среда
По този критерий се присъждат точки в случай, че кандидатът удостовери, че проектът включва инвестиции в технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС и инвестиции, свързани с опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци.

Съответствието с критерия се удостоверява с представянето на:

– становище, издадено от правоспособно лице, от което да е видно кои от инвестициите в проекта са свързани с опазване на компонентите на околната среда

 документ, издаден от правоспособно лице, удостоверяващ наличието на технологии, които водят до намаляване на емисиите съгласно Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2015г.)

8.1. От 30% до 59% от допустимите разходи 5
Проектното предложение ще получи точки ако от 30% о 59% от заявените и определени за допустими инвестиционни разходи по проекта са свързани с този тип инвестиции.
8.2. Над 60% от допустимите разходи 10
Проектното предложение ще получи точки ако над 60% от заявените и определени за допустими инвестиционни разходи по проекта са свързани с този тип инвестиции.
Максимален брой точки по критерий 8: 10
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ: 100
В съответствие с Решение на Колективния върховен орган на „МИГ Куклен-Асеновград“ прието с протокол на 27.09.2018 г. в случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по критерии:

1.     „Проектът е на кандидат, който не е получавал финансиране на неземеделски дейности по мерки 311 и 312 от ПРСР  през предходния програмен период.“ (критерий 4 от Критерии за оценка на проекти по подмярка 6.4. от СВОМР).

2.     Проектът е на кандидат, получил повече точки по Критерий 5. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата равностойност на:“  от Критерии за оценка на проекти по подмярка 6.4. от СВОМР).

3.     Проектът е на кандидат получил повече точки по критерий: „3. Опит на кандидата в дейността, за която кандидатства“ от Критерии за оценка на проекти по подмярка 6.4. от СВОМР).

4.     Проектът е на кандидат получил повече точки по критерий: „2. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост“.

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап „Техническа и финансова оценка“ трябва да е равна или по-голяма от 15 т.

 1. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лица за контакт: Илица Даскалова, е-mail: kuklenasenovgrad@hotmail.com

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

– на сайта на Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“: https://mig-kuklen-asenovgrad.eu

– на сайта на ИСУН http://eumis2020.government.bg/ .

 1. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път, чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

[1] Закон за туризма: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135845281

[2] Методология на НСИ за присъждане на код на основната икономическа дейност на предприятията: https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/uplf/Methodology_KID.pdf