СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г.)

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информация за Инвестиционно предложение:

“Смяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване на ПИ 1224 в м. “Пущалото“, землище на с. Гълъбово – § 4, община Куклен с площ 0.525 дка”

Възложител: Цветелина Францова Череджийска
Лице за контакти: Мария Атанасова Граматикова, тел.: 0898 24 52 52

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринайсет) дни, всеки работен ден в периода 25.06.2019 г. – 08.07.2019 г., стая 305, ет. 3 в сградата на Община Куклен находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 от 08:00-12:00 ч. и 13:00-17:00 ч.