От 01.01.2021 г. стартира нова социална услуга в домашна среда, делегирана от държавата дейност – „Асистентска подкрепа”.

 

Социалната услугата  включва почасова подкрепа в домашна среда за:

  • самообслужване;
  • движение и придвижване;
  • промяна и поддържане на позицията на тялото;
  • изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
  • комуникация.

 

Потребители на услугата могат да бъдат:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 

Включването на лицата в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ ще се извършва след изготвянето на оценка на потребностите.

 

Услугата ще се предоставя от 6 асистенти на 17 потребители, съобразно индивидуалните им потребности.

 

Лицата, желаещи да предоставят услугата „Асистентска подкрепа”, подават в  Общинска администрация Куклен заявление-декларация за кандидатстване за асистент.

Лицата, желаещи да се включат в услугата като потребители, или техни законни представители, подават в  Общинска администрация Куклен заявление-декларация за включване в социалната услуга.

Заявления-декларации можете да свалите и разпечатате от горните линкове или да получите от деловодството на община Куклен.

За допълнителна информация във връзка с предоставяне на услугата можете да се обръщате към Мариана Ганева – секретар на община Куклен, стая № 310, ет. 3 в сградата на Общинска администрация Куклен, телефон: 03115/2120.