Проект № BG05SFPR002-2.002-0128-С01 Укрепване на общински капацитет на община Куклен

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 по Процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“

 

Наименование на проекта: „Укрепване на общинския капацитет на община Куклен”

Име на операцията: Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“

Договор №: BG05SFPR002-2.002-0128-C01

Име на бенефициента: Община Куклен

Начало: 06.03.2023г.

Продължителност: 15 месеца.

Проектът е на стойност 20 334 лева (двадесет хиляди триста тридесет и четири лева), от които 20 334 лева безвъзмездна финансова помощ;

Oсновни дейности: „Укрепване на общинския капацитет и обезпечаване на изпълнение на задълженията и отговорностите на община Куклен по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването за ползване на социални услуги чрез наемане, обучение и супервизия на персонала“