В изпълнение на чл. 4, ал. 4 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, Община Куклен информира, че в периода 28.11.2022 г. – 30.11.2022 г. на територията на общината ще се извърши преброяване на безстопанствените кучета и оценка на популацията им, по методика, описана в ”Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Куклен 2021 – 2024 г.”. Преброяването ще се осъществи от служители на община Куклен, отдел “ПП, ООС, СП и ХД” и дейност „Други дейности по селско и горско стопанство”, както следва: Илия Димов – началник отдел, Надежда Петаларева – мл. експерт, Стойна Згурова – мл. експерт, Руждие Халим – еколог и Кметските наместници на селата, попадащи в териториалния обхват на община Куклен.