ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС
Операция “BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“

Община Куклен подписа споразумение за партньорство с Агенцията за социално подпомагане – Управляващ орган на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, за изпълнение на проект BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“.

До 30 деца от община Куклен на възраст от 10 месеца до 3 години ще получават безплатно обедно детско меню. Това става възможно след подписване на Партньорско споразумение между Община Куклен и Агенцията за социално подпомагане за реализиране на дейностите по Проект BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“.

Основна целева група за подпомагане с ваучери/карти за детска кухня са деца (на възраст от 10 мес. до 3-годишна възраст), в т.ч. и деца с увреждания на:

  1. семейства без доходи или с ниски доходи, които не са в състояние или са в затруднение да осигурят здравословно и пълноценно хранене на децата си, в т.ч. и за деца с увреждания;
  2. самотни родители (осиновители) с ниски доходи;
  3. приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени деца.

 

Документи за ползването на Детската кухня се приемат в изнесен офис на ДСП – Родопи, с административен адрес: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ №52, като всеки един кандидат-потребител ще бъде оценяван от социалната служба по един от следните критерии:

  • Най-нисък доход на член от семейството;
  • Най-ниска възраст на детето;
  • Дете сирак;
  • Деца с увреждания (за тях не се взема предвид доходът на семейството).

 

Всеки одобрен потребител ще може да получава своето обедно детско меню от млечната кухня на Детска градина „Приятели“, с административен адрес: гр. Куклен, ул. „Демокрация“ №14.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 031152015, както и в отдел “ПП, ООС, СП и ХД“ на Община Куклен.

Продължителността на проекта е до 30.11.2025г., като в този период социалните служби ще извършват проверки относно това дали потребителите продължават да отговарят на условията, ще се приемат и нови заявки.