Община Куклен е бенефициент по административен договор №BG06RDNP001-19.139-0001-C01/08.12.2021г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по Процедура за подбор на проектни предложения по помярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Куклен – Асеновград“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.

В изпълнение на същия, на 16.01.2024г. започнаха строителните дейности по изпълнение на проект „Изграждане на детска площадка за всички възрастови групи“, в УПИ IV – парк и трафопост, кв. 34 по регулационният план на гр. Куклен.

Детската площадка ще е с размери 10м./24м., където ще бъдат разположени 6 броя детски съоръжения, 6 броя пейки и 4 броя контейнери за отпадък. Общата площ на площадката е 240 кв.м., като повърхността ще е от тартанова настилка (гумирана) осигуряваща безопасни условия за игра. За облагородяване на зоната е предвидено и монтиране на 6 броя нови стълбове с осветителни тела.

Основната цел на проекта е подобряване на условията на живот и създаване на оптимална жизнена среда, чрез инвестиции във всички видове малки по мащаби инфраструктура.