Община Куклен е бенефициент по административен договор №BG06RDNP001-19.139-0002-C02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по Процедура за подбор на проектни предложения по помярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Куклен – Асеновград“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.

В изпълнение на същия, на 16.01.2024г. започнаха строителните дейности по изпълнение на проект “Изграждане на игрище за футбол на малки врати“ в ПИ №002054, местност “Михов орех“, в землището на град Куклен.

Игрището ще е с размери 17м./36м. и ще е разчертано за футбол, като повърхноста ще е с изкуствена трева. Ще бъдат монтирани две футболни врати с мрежа. Общата площ на игрището за футбол е 710 кв.м., като за облагородяване на зоната е предвидено и монтиране на 6 броя нови стълбове с осветителни тела.

Основната цел на проекта е подобряване на условията на живот и създаване на оптимална жизнена среда, чрез инвестиции във всички видове малки по мащаби инфраструктура.